Medicins 1

Janë pjesë përbërëse te një trajtimi profilaktik me Flour per forcimin e smaltit e cila pengon rritjen e kariesit - duke shkatarruar bakteriet. Ne kliniken tone Fluor Mbrojtësi " është aplikuar mbas nje pastrimit profesional e cila ka nje efekt deri ne nje vit e gjysem.